Ta strona wygląda tak kiepsko, ponieważ korzystasz z przeglądarki nie obsługującej ogólnie przyjętych standardów internetowych. Aby zobaczyć ją w pełnej krasie, zaktualizuj ją do wersji zgodnej z tymi standardami. Trwa to krótko i nic nie kosztuje.

Bractwo Matki Bożej Uzdrowienie Chorych przy parafii p.w. św. Kamila w Zabrzu, 41-800 Zabrze, ul. Dubiela 10; tel. +48 32 271-50-37Statut Bractwa Matki Bożej Uzdrowienie Chorych


Rozdział I. Informacje ogólne

§1

Bractwo Matki Bożej Uzdrowienie Chorych (skrót: BMBUCh) powstało ze szczególnego natchnienia Ducha Świętego i za przyczyną Maryi Uzdrowienie Chorych, jako wspólnota osób duchownych i świeckich, zdrowych i chorych, pragnących rozszerzać nabożeństwo ku Jej czci oraz modlitwą wspierać wszystkich cierpiących.

§2

Inspiracją do powstania Bractwa stał się szczególnie czczony przez wiernych Obraz Matki Bożej Uzdrowienie Chorych, znajdujący się w kościele p.w. Św. Jana Chrzciciela i Św. Kamila w Tarnowskich Górach, którego duszpasterzami są Kamilianie.

§3

Bractwo nasze jest Ruchem modlitewno - apostolskim. Nie jest formalną organizacją, lecz duchową wspólnotą apostolską, którą przenika i łączy troska o zbawienie nie tylko własne, ale przede wszystkim swojego środowiska życia, parafii, ojczyzny i całego świata. Nie każdy może poświęcać się czynnej działalności parafialnej, charytatywnej lub społecznej, ale każdy może swoje życie - powołanie, modlitwy, prace, trudy i cierpienia - przepoić duchem apostolskim. Na wzór cierpiącego na krzyżu Chrystusa i współcierpiącej Jego Matki, pragniemy włączyć się w dzieło odkupienia przez ofiarowanie w tym celu swoich cierpień, od których żaden człowiek nie jest wolny.

§4

Motywację do powstania naszego Bractwa czerpiemy z posługi i posłannictwa Ojca Świętego Jana Pawła II, który zwraca się do nas wszystkich słowami: "Podobnie jak Maryja, każdy z nas może i powinien jednoczyć się z cierpiącym Jezusem, żeby przez własne cierpienie mieć czynny udział w zbawieniu świata..." (Audiencja środowa - 30.04.1980r.)

Rozdział II. Działalność Bractwa

§5

Nasze Bractwo stawia sobie za główny cel rozszerzanie Nabożeństwa do Matki Bożej Uzdrowienie Chorych i objęcie modlitwą wszystkich chorych i cierpiących.
W ramach naszej działalności pragniemy również:

 • być apostołami Jezusa Chrystusa cierpiącego i głosić wartość cierpienia przeżywanego z Bogiem;
 • nieść pomoc ludziom chorym i potrzebującym we własnych środowiskach życia;
 • podejmować drobne dzieła miłosierdzia w postaci: dobrych uczynków, umartwień i postanowień składanych Bogu w intencji chorych
 • codziennie modlić się w intencji chorych, wypraszać dla nich łaskę uzdrowienia lub pogodzenia się z cierpieniem;
 • z cierpliwością znosić własne cierpienie i wytrwać w miłości Bożej.

Rozdział III. Struktury organizacyjne Bractwa

§6

Na czele Bractwa stoi kapłan mianowany przez Prowincjała Zakonu OO. Kamilianów, który piastuje ten urząd, aż do odwołania. Spełnia on funkcję Moderatora i Duchowego Opiekuna Bractwa.

§7

Do zadań Moderatora Bractwa należy:

 • duchowa opieka nad wszystkimi członkami Bractwa,
 • koordynacja działań Bractwa i jego popularyzacja na terenie całej Polski,
 • utrzymywanie stałego kontaktu z członkami Bractwa,
 • czuwanie nad wydawanymi przez Bractwo materiałami, poświęconymi ludziom chorym i cierpiącym.

§8

Przy Moderatorze działa również Biuro Bractwa, w którym pracują obok osób duchownych, także osoby świeckie. Zadaniem Biura jest prowadzenie korespondencji z członkami Bractwa, jak również: z osobami pragnącymi do Niego wstąpić.

§9

Siedzibą Bractwa Matki Bożej Uzdrowienie Chorych jest Parafia św. Kamila w Zabrzu, ul. Dubiela 10, 41-800 Zabrze, tel. 032 271 50 37.

Rozdział IV. Warunki przynależności do Bractwa

§10

Do naszego Bractwa może wstąpić każdy, kto ma szczerą intencję służenia Bogu i dobrowolnie poświęca swoje życie Matce Bożej Uzdrowienie Chorych. Do Bractwa mogą wstępować, jako Jego duchowi członkowie:

 1. osoby duchowne;
 2. osoby konsekrowane;
 3. osoby świeckie: zdrowe i chore.

§11

Przynależność do Bractwa nie pociąga za sobą żadnych nakazów obowiązujących pod grzechem. Niespełnienie więc jakiegoś obowiązku wynikającego z przynależności do Bractwa nie jest wykroczeniem przeciwko Bogu, ani też nie powoduje wydalenia członka z szeregów Bractwa.

§12

Wstępującym do Bractwa zaleca się:

 1. stale żyć w łasce uświęcającej;
 2. w pełni uczestniczyć we Mszy św.;
 3. regularnie czytać Pismo św. i w życiu codziennym realizować bezinteresowną miłość do bliźniego, zwłaszcza chorego i potrzebującego;
 4. na miarę swoich możliwości aktywnie uczestniczyć w życiu i apostolstwie swej parafii;
 5. praktykować nabożeństwo do Matki Bożej Uzdrowienie Chorych, którego krzewicielami są OO. Kamilianie.

Członkowie Bractwa przez uczestnictwo w duchowości tego Zakonu mogą słusznie nazywać się świeckimi Kamilianami.

§13

Ubieganie się o przyjęcie do Bractwa polega na wypełnieniu przez zgłaszającego się Prośby, w której podaje on swoje personalia:

 • imię i nazwisko;
 • dokładny adres zamieszkania;
 • rok urodzenia;
 • zawód (albo: uczeń lub student);
 • stan zdrowia: chory czy zdrowy;
 • datę zgłoszenia się do Bractwa.

§14

Przyjęcie do Bractwa następuje po stwierdzeniu zdatności kandydata, o czym jest on powiadomiony listownie. W liście otrzymuje on potwierdzenie przyjęcia i materiały związane z działalnością naszego Bractwa.

Rozdział V. Potrzeba powstania Bractwa

§15

Bractwo nasze chce przede wszystkim oddać chwałę Bogu przez osobę Maryi - Matki wszystkich chorych i cierpiących.
Uważamy za potrzebę chwili, powstanie naszej wspólnoty, która chorym i potrzebującym będzie ukazywać Oblicze Matki Bożej Uzdrowienie Chorych oraz zachęcać wszystkich, którzy cierpią, aby w Niej odnajdywali swoją Opiekunkę i Wspomożycielkę u Boga.
Zauważamy również, że nasze Bractwo, jako Ruch modlitewno - apostolski, będzie mógł łatwiej dotrzeć ze swoim przesłaniem do ludzi chorych, utworzy wśród nich duchową wspólnotę modlitwy oraz ukaże chorym ich szczególną rolę w życiu Kościoła i w misji zbawiania świata.
Duchowe uczestnictwo w Bractwie pomoże zdrowym lepiej zrozumieć sens cierpienia, a chorym łatwiej go przyjąć i uświęcić.

Zatwierdzam niniejszy Statut

Bp Jan Wieczorek

Gliwice, dnia 14 czerwca 1997 r.

2005-2006 © KAMILIANIE-ZABRZE.PL & Krzysztof Gawliczek